Chương trình Professional Year

Professional Year là một chương trình phát triển chuyên môn có cấu trúc kết hợp học tập và kinh nghiệm làm việc với nhau. Các chương trình Professional Year (PY) được công bố bởi Sở Di Trú và Bảo Vệ Biên Giới (DIBP) nhằm giải quyết tình trạng thiếu các kỹ năng cần thiết ở Úc thông qua việc tăng cường việc làm cho học sinh mới tốt nhiệp trong những lĩnh vực khác nhau.

Học PY sẽ giúp bạn:

  • Làm quen với các quy tắc và giá trị tại nơi làm việc ở Úc cũng như thị trường lao động Úc và văn hoá nơi làm việc
  • Dạy cách giao tiếp hiệu quả và chuyên nghiệp tại nơi làm việc ở Úc với các đồng nghiệp, nhà quản lý và khách hàng
  • Bao gồm khoá thực tập (kinh nghiệp làm việc) để hiểu biết rõ hơn về tất cả các khía cạnh nơi làm việc trong một công ty Úc

Chương trình PY phải được thực hiện trong vòng ít nhất 12 tháng trong 48 tháng ngay trước khi đăng kí và nằm trong:

  • Các ngành nghề được ứng cử hoặc
  • Một ngành nghề liên quan đến các ngành nghề được ứng cử

Điểm (cho TR/PR) chỉ có thể được trao cho các khoá học PY đã được quy định bởi Bộ di trú:

  • Khoa học máy tính (computing science)
  • Kế toán (accounting)
  • Kỹ sư (engineering)